info
Leuk dat u onze website bezoekt! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

U bent hier: Home / Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle
overeenkomsten voor het verzorgen van onderdelen van evenementen en totale evenementen door All In Entertainment.
2  De contractnemer of opdrachtgever, of diens wettige vertegenwoordiger, is degene die met de ondertekening van de overeenkomst opdracht geeft tot de uitvoering van het evenement volgens de in
de overeenkomst opgenomen specificaties en op de overeengekomen datum of data.
3  Door ondertekening van de overeenkomst verklaart contractnemer zich akkoord met deze voorwaarden.
All In Entertainment verbindt zich om alle onderdelen van een evenement conform de overeenkomst uit te
voeren en zich te vergewissen van de kwaliteit van door onderaannemers geleverde goederen en
diensten..
4  Op alle overeenkomsten die onder deze voorwaarden zijn opgesteld is het Nederlands recht van
toepassing.
5  Tenzij contractnemer schriftelijk zijn/haar gelijk kan aantonen, is in geval van onenigheid over enig
onderdeel van de overeenkomst de door All In Entertainment gehouden administratie beslissend.
6  Indien contractnemer in gebreke blijft tijdig de door All In Entertainment verstrekte factuur te voldoen of eventuele schade te vergoeden, behoudt deze laatste zich het recht voor om tot invordering over te
gaan. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van contractnemer. Tevens is over het
factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum.
2. Aanbod en overeenkomst
1  Offertes, inclusief prijzen en periode(s), zijn geldig tot de daarop aangegeven uiterste beslisdatum.
Daarna behoudt All In Entertainment zich het recht voor om een offerte in te trekken of aan te passen.
2  De overeenkomst komt tot stand wanneer schriftelijk (waaronder e-mail) of mondeling een aanvaarding
van de offerte plaatsvindt.
3  De overeenkomst wordt hierna schriftelijk vastgelegd door All In Entertainment opgestuurd en ondertekend
door contractnemer geretourneerd. 
4  Eventuele aanvullende (mondelinge) afspraken worden eveneens door All In Entertainment vastgelegd en
beschouwd als onderdeel van de overeenkomst.
5  All In Entertainment kan, indien daartoe aanleiding bestaat en conform de overeenkomst, voor de uitvoering
van werkzaamheden derden inschakelen. Kosten hiervoor worden doorberekend via de factuur van
All In Entertainment
6  Betaling geschiedt op basis van een door All In Entertainment verstrekte factuur conform de daarop
aangegeven betaalwijze en uiterste betaaldatum.